Privacystatement

Privacy Policy

Kinderopvang De Snuffeltuin BV Versie : december 2023

1. Doel

Heldere en transparante informatie geven over hoe De Snuffeltuin omgaat met persoonsgegevens van klanten, kinderen, medewerkers, leveranciers en andere externen.

2. Uitgangspunten

De Snuffeltuin gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Persoonsbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat De Snuffeltuin in ieder geval:

 • de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uitdrukkelijke toestemming indien deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn;
 • op de hoogte is van een ieders rechten omtrent diens persoonsgegevens, en deze respecteert.

2.1 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Snuffeltuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de dienstverlening en/of het sturen van uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan het overeengekomen contract.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het contract.

Van klanten registreert De Snuffeltuin in ieder geval de onderstaande gegevens:

 • naam, adres en woonplaats van de ouders;
 • telefoonnummers;
 • e-mail adres;
 • geboortedatum van het kind;
 • geboortedatum van de ouders;
 • overige relevante privé-informatie;
 • BSN-nummer ouders en kind;
 • Verzekeraar en polis-nummer van het kind;
 • naam en contactgegevens huisarts;
 • bankgegevens;
 • specifieke gegevens m.b.t. de verzorging van het kind.

Van leveranciers registreert De Snuffeltuin:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht.

De persoonsgegevens worden door De Snuffeltuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van de nieuwsbrief 

Persoonsgegevens van de nieuwsbrief worden door De Snuffeltuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de nieuwsbrief.

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Snuffeltuin de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht.

De persoonsgegevens worden door De Snuffeltuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden worden door De Snuffeltuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling via social media, e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Snuffeltuin de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • geslacht.

De persoonsgegevens worden door De Snuffeltuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door De Snuffeltuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Snuffeltuin de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam, voorletters en tussenvoegsel;
 • adres, postcode, woonplaats, provincie, land;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat;
 • bankrekeningnummer;
 • strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende; 
 • salarisgegevens;
 • kopie ID-bewijs;
 • BSN-nummer;
 • opleidingen;
 • foto’s.

De persoonsgegevens worden door De Snuffeltuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die aan De Snuffeltuin zijn gegeven, worden verstrekt aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen kunnen zijn:

 • softwareleveranciers en technisch ICT beheerder;
 • gecontracteerd financieel en/of salarisverwerkingsbureau;
 • externe dienstverlening van deskundigen. 

De Snuffeltuin geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee De Snuffeltuin geen verwerkers-overeenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt De Snuffeltuin hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zal De Snuffeltuin de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient De Snuffeltuin medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan De Snuffeltuin persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU/EER.

4. Bewaartermijn

De Snuffeltuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

De Snuffeltuin bewaart de geregistreerde persoonsgegevens van kinderen en/of hun ouders/verzorgers gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

De Snuffeltuin bewaart de geregistreerde persoonsgegevens van medewerkers na beëindiging van het dienstverband alleen in de financiële administratie gedurende de bewaartermijn die de fiscus minimaal stelt (momenteel 7 jaar). 

5. Beveiliging

De Snuffeltuin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft De Snuffeltuin de volgende maatregelen genomen:

 • alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens;
 • alle personen die namens De Snuffeltuin van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De Snuffeltuin hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De Snuffeltuin maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen achter slot en grendel. 

6. Rechten omtrent gegevens 

Een ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die zijn vastgelegd. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door De Snuffeltuin. Ook bestaat het recht om de verstrekte gegevens door De Snuffeltuin te laten overdragen aan de originele verstrekker of direct aan een andere partij, indien gewenst. De Snuffeltuin kan logischerwijs vragen om een legitimatie voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

7. Klachten

Over een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, kan eenieder contact met de directie opnemen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan bestaat het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

8. Vragen

Deze kunnen worden gestuurd naar info@kdvdesnuffeltuin.nl