Klachten

Protocol klachten kinderdagverblijf de Snuffeltuin, januari 2023

Klachten

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin besteedt veel aandacht en energie aan onze kwaliteit. De Snuffeltuin staat altijd open voor opbouwende kritiek, suggesties en/of klachten. De pedagogisch medewerkers doen er alles aan om u en uw kind(eren) een zo prettig mogelijk gevoel te geven.

Als u als ouder(s)/verzorger(s) een andere kijk op handelingen, aanpak en/of opvang heeft, horen wij dit graag van u. De klacht die u meldt is voor ons een advies om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op wensen van ouder(s)/verzorger(s). De Snuffeltuin zal daarom ook de klacht serieus nemen en met het team bespreekbaar maken.

 

Als u een klacht heeft over een bepaalde groep en/of pedagogisch medewerker mag u er als ouder(s)/verzorger(s) altijd voor kiezen om de klacht eerst kenbaar te maken bij de desbetreffende persoon. U kunt dan met deze persoon in gesprek en kijken of u samen met deze persoon tot een oplossing kunt komen. Leidt het gesprek niet tot de gewenste oplossing dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht bij de directie van de Snuffeltuin bespreekbaar te maken. De klacht kunt u schriftelijk en/of via de mail indienen. De Snuffeltuin vraagt u om de klacht zo concreet mogelijk te omschrijven en wat u graag anders dient te zien. De klacht dient altijd voorzien te zijn van naam en adres.

U kunt uw klacht sturen naar:

 

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin

T.A.V. directie

Klepperheide 27

6651 KM Druten

 

info@kdvdesnuffeltuin.nl

 

 

Mocht u toch nog niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, nadat deze met de directie is besproken, dan kunt u de klacht indienen bij een externe, onafhankelijke geschillencommissie.

 

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070-3105310

 

www.degeschillencommissie.nl

Stappenplan handelen bij een klacht

 

De stappen van handelen worden hieronder kort beschreven.

 

Een klacht indienen

Een klacht kunt u mondeling en/of schriftelijk indienen. Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • De omgang met ouder(s)/verzorger(s)
 • De verzorging van kinderen
 • Het aanbod en/of pedagogisch handelen
 • Het niet nakomen van afspraken
 • De administratie

 

Als u mondeling en/of schriftelijk een klacht indient vraagt de Snuffeltuin u het volgende aan te geven:

 • De reden van de klacht
 • Welke persoon betreft de klacht
 • Wat is er al gedaan om de klacht op te lossen

 

Interne klachtprocedure

 1. U richt zich op met uw klacht eerst tot de betrokken pedagogisch medewerker. Samen probeert u naar een oplossing te zoeken.
 2. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost of gaat uw klacht over de organisatie, dan richt u zich tot de directie van kinderdagverblijf de Snuffeltuin. De directie probeert altijd in overleg met u en de betrokkenen een geschikte oplossing te vinden.
 3. Voor de afhandeling van de klacht staat een termijn van maximaal 3 weken.
 4. Als uw klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, of u wilt uw klacht niet rechtstreeks met de medewerker wilt bespreken, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per mail indienen bij de oudercommissie van kinderdagverblijf de Snuffeltuin.

Mocht de directie er niet samen met u uitkomen, is er ook een mogelijkheid om de klacht bij de oudercommissie neer te leggen. Deze kunt u schriftelijk en/of via de mail indienen. Het regelement dient binnen 6 maanden vastgesteld te worden, nadat de Snuffeltuin bij de gemeente is geweest om een aanvraag tot registratie LRKP te doen.

oc@kdvdesnuffeltuin.nl

 

De oudercommissie bestaat uit tenminste 3 leden. De leden staan verder van de organisatie af en dit geeft de kans om onafhankelijk te reageren op een klacht. De oudercommissie kan naar aanleiding van de klacht ook de pedagogisch medewerkers en de directie advies geven.

De oudercommissie heeft een termijn van 3 weken om te antwoorden op een schriftelijke klacht en/of mail. Mocht het voorkomen dat het de oudercommissie niet lukt om binnen dit termijn te antwoorden, dan geeft de Geschillencommissie aan wanneer er een mogelijkheid is om uw klacht te beantwoorden.

 

Zowel u als de desbetreffende persoon worden in staat gesteld om te reageren op de klacht en het verdere verloop ervan.

 1. Wanneer er op geen van de bovenstaande stappen een oplossing is gesteld voor de ingediende klacht, kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie. Dit is een externe, onafhankelijke klachtencommissie.

 

Externe klachtenprocedure

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie waar kinderdagverblijf de Snuffeltuin bij aangesloten is, namelijk de Geschillencommissie.

Kinderdagverblijf de Snuffeltuin streeft ernaar om de klacht altijd intern bespreekbaar te maken en op te kunnen lossen.

 

Als u er toch voor kiest om de klacht extern te melden kunt u terecht bij:

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070-3105310